ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C

เปิดภารกิจ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็น “คนไม่ธรรมดา”

ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอยแอนด์คอยน์ (J&C)” โชว์ความแกร่งด้านการพัฒนาคนที่มีประธานกรรม การบริหารอย่าง “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” สวมบทบาทต้นฉบับความสำเร็จ ภายใต้ความเป็น “The Master of Prototype” ในโครงการปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบสำหรับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C ด้วยการคัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จำนวน 29 คน และ “ต้นกล้าสาขา” อีกจำนวน 150 คน เพื่อพัฒนาคนธรรมดาให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่ไม่ธรรมดา รวมทั้งยังมุ่งให้เกิดการสร้างโมเดลธุรกิจและทำให้เกิดการลอกเลียนแบบความสำเร็จหรือที่เรียกว่า Copycat อย่างถูกต้อง ถูกทิศ ถูกทาง ถูกกลยุทธ์และนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จโดยง่าย

“…การทำธุรกิจขายตรงยุคนี้ต้องใช้ความสามารถและความพยายาม ดังนั้นในแง่ของการสร้างคนพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้นำนักธุรกิจหรือคนในองค์กรนอกจากต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพที่เรียกว่า Hard Skill ให้ได้ดีแล้วยังต้องพัฒนาในด้าน Soft Skill ที่เป็นทักษะที่ใช้ได้กับทุกสายอาชีพ นั่นก็คือ ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาแนวคิด ซึ่งสามารถช่วยให้คนแต่ละคนมีศักยภาพในการพัฒนา Hard Skill ด้วยตัวเองได้อีกด้วย…”

จากประโยคดังกล่าวข้างต้นที่ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ได้กล่าวขึ้นมาก็เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของ J&C ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคนพัฒนาคนให้มีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญมาโดยตลอดโดยเห็นได้จากการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สมาชิกนักธุรกิจได้มีความรอบรู้ทุกแง่มุมด้านการตลาด การบริหารองค์กรและการทำธุรกิจ   ขายตรงอย่างมืออาชีพภายใต้สูตรเฉพาะตัว Execution Matrix ซึ่ง ดร.สมชาย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดทั้งการคิดบวก การขจัดความคิดแง่ลบ การสร้างแรงบันดาลใจ, ด้านการสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่ายและรักษาเครือข่าย, ด้านการเป็นผู้นำที่ดี, ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและด้านศีลธรรมจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เป็นต้น

หรืออย่างล่าสุดกับการดำเนินโครงการ “ปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบ” ให้กับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C เพื่อเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดาโดยมี “ดร.สมชาย” เป็นเสมือน The Master of Prototype และเป็นผู้คัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จากความโดดเด่นในความสำเร็จที่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 29 คน จากนั้นผู้นำต้นกล้าทั้ง 29 คนนี้ก็จะทำการคัดเลือก “ต้นกล้าสาขา” ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างองค์กร รักษาองค์กรและขยายองค์กร อีกจำนวน 150 คนในเบื้องต้นเพื่อพัฒนา “ต้นกล้าและต้นกล้าสาขา” ให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างชัดเจน และสามารถนำไปปลูกฝังเพาะเมล็ดพันธ์โดยการเปลี่ยนแปลงสมาชิกคนอื่นๆให้เป็นเมล็ดพันธ์ที่งอกงาม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการสื่อสารที่ดีด้วยรูปแบบของการตลาดที่สอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคใหม่บน แพลตฟอร์ม (Platform) ทางธุรกิจของ J&C ที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนในทุกๆด้านอีกด้วย

ยิ่งกว่านั้นยังสอดคล้องต้องกันกับการยกเครื่องปฏิวัติรูปแบบการสื่อสาร การทำความเข้าใจในกลยุทธ์ วิธีการ รูปแบบในการดำเนินงานตั้งแต่การเริ่มต้นเปิดโอกาสทางธุรกิจไปจนถึงการพัฒนาภาวะผู้นำของคนๆนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรูปแบบเฉพาะตัวของ J&C ที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมเดินตามรอยในความสำเร็จต่อๆกันต่อไปได้เรื่อยๆ ภายใต้กิจกรรมในโครงการ “ปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบ” โดย ดร.สมชาย เน้นย้ำว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโมเดลธุรกิจและทำให้เกิดการลอกเลียนแบบความสำเร็จในลักษณะเดียวกับกลยุทธ์ลอกเลียนแบบ Copycat อย่างถูกต้อง ถูกทิศ ถูกทาง ถูกกลยุทธ์และไปถึงเป้าหมายแห่งความสำเร็จได้โดยง่าย

นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริหาร J&C ยังกล่าวถึงสิ่งที่เขามักพูดอยู่เสมอว่าโดยโครงสร้างของคนในธุรกิจ   ขายตรงในจำนวน 100 คน ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีคนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จได้ทั้ง 100 คน ดังนั้นสิ่งสำคัญจึงต้อง แชร์ประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ โอกาส หรือแม้กระทั้งแชร์วิธีคิดร่วมกันในหมู่สังคมเพื่อให้เกิดการซึมซับเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้และโอกาสร่วมกัน แต่ในทางเดียวกันก็คงไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะสามารถนำสิ่งที่แชร์ร่วมกันเอาไปใช้ได้ทั้งหมด ด้วยเหตุเพราะบางคนก็เข้าใจ บางคนก็ไม่เข้าใจ ซึ่งนั่นเป็นเพราะองค์ความรู้ที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้จำเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารคน (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนาคน (Human Resource Development: HRD)  

พร้อมๆกับชี้ให้เห็นถึงเนื้อแท้ของธุรกิจขายตรงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคนและใช้ประโยชน์จากคน ซึ่งต้องตีความให้ออกด้วยว่ากลุ่มคนนั้นๆ มีคนกี่ประเภทและจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับคนแต่ละประเภทภายในเครือข่ายหรือองค์กรได้  “เดิมทีคนส่วนใหญ่อาจจะมองธุรกิจขายตรงเป็นแค่ธุรกิจพาร์ทไทม์ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะทางการบริหารมากมายนัก แต่โดยความเป็นจริงจากสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคงเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนว่า คนที่จะประสบความ สำเร็จในธุรกิจขายตรงได้ก็ต้องมีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหาร มีความพยายาม มีความคิดสร้างสรรค์และมีทัศนคติที่ดีและพร้อมปรับตัวเองในทุกสถานการณ์ด้วยเช่นกัน” ดร.สมชาย กล่าวทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจ

ที่มา http://www.thepowernetworknews.com

Related posts

Leave a Comment