You are here
Home > 2019 > ตุลาคม

ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C

เปิดภารกิจ “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” ปลูกต้นกล้า…พัฒนาคนต้นแบบแห่ง J&C เปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็น “คนไม่ธรรมดา” ยักษ์ขายตรงโมเดิร์นเทรด “จอยแอนด์คอยน์ (J&C)” โชว์ความแกร่งด้านการพัฒนาคนที่มีประธานกรรม การบริหารอย่าง “ดร.สมชาย หัชลีฬหา” สวมบทบาทต้นฉบับความสำเร็จ ภายใต้ความเป็น “The Master of Prototype” ในโครงการปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบสำหรับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C ด้วยการคัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จำนวน 29 คน และ “ต้นกล้าสาขา” อีกจำนวน 150 คน เพื่อพัฒนาคนธรรมดาให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่ไม่ธรรมดา รวมทั้งยังมุ่งให้เกิดการสร้างโมเดลธุรกิจและทำให้เกิดการลอกเลียนแบบความสำเร็จหรือที่เรียกว่า Copycat อย่างถูกต้อง ถูกทิศ ถูกทาง ถูกกลยุทธ์และนำไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จโดยง่าย “…การทำธุรกิจขายตรงยุคนี้ต้องใช้ความสามารถและความพยายาม ดังนั้นในแง่ของการสร้างคนพัฒนาคนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้นำนักธุรกิจหรือคนในองค์กรนอกจากต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพที่เรียกว่า Hard Skill ให้ได้ดีแล้วยังต้องพัฒนาในด้าน Soft Skill ที่เป็นทักษะที่ใช้ได้กับทุกสายอาชีพ นั่นก็คือ ทักษะการสื่อสารและการพัฒนาแนวคิด ซึ่งสามารถช่วยให้คนแต่ละคนมีศักยภาพในการพัฒนา Hard Skill ด้วยตัวเองได้อีกด้วย…” จากประโยคดังกล่าวข้างต้นที่ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จอย แอนด์ คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) ได้กล่าวขึ้นมาก็เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของ J&C ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคนพัฒนาคนให้มีคุณภาพเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีทักษะและความชำนาญมาโดยตลอดโดยเห็นได้จากการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สมาชิกนักธุรกิจได้มีความรอบรู้ทุกแง่มุมด้านการตลาด การบริหารองค์กรและการทำธุรกิจ   ขายตรงอย่างมืออาชีพภายใต้สูตรเฉพาะตัว Execution Matrix ซึ่ง ดร.สมชาย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดทั้งการคิดบวก การขจัดความคิดแง่ลบ การสร้างแรงบันดาลใจ, ด้านการสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่ายและรักษาเครือข่าย, ด้านการเป็นผู้นำที่ดี, ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและด้านศีลธรรมจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เป็นต้น หรืออย่างล่าสุดกับการดำเนินโครงการ “ปลูกต้นกล้า…พัฒนาไปสู่คนต้นแบบ” ให้กับผู้นำสมาชิกธุรกิจ J&C เพื่อเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนไม่ธรรมดาโดยมี “ดร.สมชาย” เป็นเสมือน The Master of Prototype และเป็นผู้คัดเลือกผู้นำ “ต้นกล้า” จากความโดดเด่นในความสำเร็จที่ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน 29 คน จากนั้นผู้นำต้นกล้าทั้ง 29 คนนี้ก็จะทำการคัดเลือก “ต้นกล้าสาขา” ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างองค์กร รักษาองค์กรและขยายองค์กร อีกจำนวน 150 คนในเบื้องต้นเพื่อพัฒนา “ต้นกล้าและต้นกล้าสาขา” ให้เป็น “คนต้นแบบ” ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างชัดเจน

Top